Bibliografie

1978

Počátky oseckého kláštera – mnišská kolonie v Mašťově, Památky–příroda–život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 10, s. 53–60.

 

1979

Hospodářský vývoj plaského kláštera v době přemyslovské, HG 18. Sborník příspěvků k dějinám feudální držby předhusitských Čech, s. 233–305 + 4 mapové přílohy.

Příspěvek k nejstarším dějinám kláštera ve Zlaté Koruně, JSH 48, s. 97–101.

Sedlecký klášter a počátky kutnohorského dolování, SSH 14, s. 157–163.

 

1980

Historická geografie 18, JSH 49, s. 285–286 (recenze na HG 18. Sborník příspěvků k dějinám feudální držby předhusitských Čech, 1979).

Středověké stavby kláštera v Plasích, ZPP 40, s. 203–217, 224 (spoluautorem Jiří Kuthan).

 

1981

K některým otázkám hospodářského a správního systému cisterciáckých klášterů: Zlatá Koruna v předhusitském období, ČsČH 29, s. 228–257.

Počátky vyšebrodského kláštera, JSH 50, s. 4–16.

Pomuk–Zelená Hora–Nepomuk, Um 29, č. 4, s. 325–337.

Příspěvek k dějinám velehradského kláštera v éře přemyslovské, ČMM 100, s. 127–141.

Příspěvek k vývoji pozemkové držby v západních Čechách v době předhusitské, MZK, 17, s. 231 (recenze na HOJDA, Zdeněk, Osídlení a feudální rozdrobenost v Plzeňském kraji na základě berního rejstříku z r. 1379, HG 18. Sborník příspěvků k dějinám feudální držby předhusitských Čech, 1979, s. 103–164).

 

1982

Grangie v Plasích? Um 30, s. 273–276 (spoluautorem Jiří Kuthan, polemika s LÍBAL, Dobroslav – PAVLÍK, Milan, Románská budova klášterního hospodářského dvora v Plasích, Um 28, 1980, s. 515–518).

Hospodářský vývoj sedleckého kláštera do roku 1346, Muzeum a současnost 5, s. 39–72.

Ještě k počátkům blanické pověsti, HT 5, s. 314 (recenze na HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Ještě k počátkům blanické pověsti, SVVP 20, 1979, s. 121–140).

K biografii Mikuláše z Husi, JSH 51, s.182 (recenze na POLÍVKA, Miloslav, FHB 3, 1981, s. 195–261).

K některým problémům hospodářského a sociálního vývoje v českých zemích v předhusitském období, HT 5, s. 288–289 (recenze na SPĚVÁČEK, Jiří, K některým problémům hospodářského a sociálního vývoje v českých zemích v předhusitském období, FHB 3, 1981, s. 7–76).

Mikuláš z Husi a Zelená Hora: klášter Pomuk na počátku husitství, MZK 18, s. 199–209.

Poznámky k místopisu někdejšího tepelského klášterství, Zpravodaj místopisné komise ČSAV XXIII, č. 1–2, s. 13–20.

Rožmberské teritorium v předvečer husitské revoluce: Vztahy Oldřicha z Rožmberka k Čeňkovi z Vartenberka, JSH 51, s. 182 –183(recenze na RAKOVÁ, Ivana, Rožmberské teritorium v předvečer husitské revoluce: Vztahy Oldřicha z Rožmberka k Čeňkovi z Vartenberka, FHB 3, 1981, s. 263–284).

Sión a Kunětická Hora: hrady husitské revoluce? HT 5, s. 153–163.

 

1983

Archaeologia historica 7/82, ZPP 43, s. 543 (recenze na AH 7, 1982).

František Šmahel, Táborské vesnice na Podblanicku v letech 1420–1457, JSH 52, s. 225 (recenze na ŠMAHEL, František, Táborské vesnice na Podblanicku v letech 1420–1457, SVVP 22, 1981, s. 171–201).

K otázce věrohodnosti tzv. Osecké listiny: Poznámky k účelu cisterciáckých fundací u nás ve 13. století, Ústecký sborník historický, s. 9–30.

Patrová kaple a nejstarší části kláštera ve Vyšším Brodě, Um 31, s. 317–333.

Umění posledních Přemyslovců: Výstava ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, prosinec 1981 až duben 1981, FHB 5, s. 518–519.

Úřední knihy kláštera v Sedlci z období počátku 15. až konce 16. století (podle KNM VI. F 32 a KNM VIII. A 6), ČNM, s. 114–130.

Zpravodaj památkové péče a ochrany přírody, ZPP 43, s. 95–96 (recenze na Zpravodaj památkové péče a ochrany přírody 1, 1982).

 

1984

Dobroslav Líbal, Raně gotický presbytář bývalého klášterního kostela v Pivoni, MZK 20, s. 204 (recenze na LÍBAL, Dobroslav, Raně gotický presbytář bývalého klášterního kostela v Pivoni, Um 30, 1982, s. 448–453).

Dvě studie o štaufské ministerialitě na Chebsku, MZK 20, s. 203 (recenze na KUBŮ, František, Ministerialita a Chebsko v období štaufské vlády, ČsČH 29, 1981, s. 389–416 a KUBŮ, František, Rozklad chebské ministeriality a její zápas s městem Chebem, ČsČH 30, 1982, s. 76–99).

František Šmahel – Jarmila Vacková, Odezva husitských Čech v evropském malířství 15. století, HT 6–7, s. 478–479 (recenze na ŠMAHEL, František – VACKOVÁ, Jarmila, Odezva husitských Čech v evropském malířství 15. století,Um 30, 1982, s. 308–342).

Generální kapitula a cisterciácké kláštery v českých zemích v době předhusitské ve světle řádových akt, PHS 26, s. 35–72.

 Ivan Hlaváček, Hospodářská válka České koruny a Rakouska v druhé polovině 80. let 14. století, HT 6–7, s. 460 (recenze na HLAVÁČEK, Ivan, Hospodářská válka České koruny a Rakouska v druhé polovině 80. let 14. století, ČNM 151, 1982, s. 121–128).

K nejstarším zmínkám o statcích kláštera v Plasech v době předhusitské, Onomastický zpravodaj ČSAV 25, s. 291–298.

K některým aspektům využití novověkých písemných pramenů pro stavebně historické průzkumy středověkých objektů, ZPP 44, s. 282.

Liber antiquus kláštera v Plasech (podle KNM VI C 1) z let 1339–1441, ČNM 153, s. 166–179.

Na okraj interpretace jednoho Žižkova listu, HT 6–7, s. 413–420.

Nezdařená lokace Přemysla Otakara II. na Hoře sv. Štěpána a statky chotěšovského kláštera na Litoměřicku v době předhusitské, Litoměřicko XVII–XX, 1981–1984, s. 43–69.

Počátky královského města Českých Budějovic, JSH 53, s. 57–68.

Příspěvek k dějinám Menšího Města pražského, DP 4, s. 62–72.

Sekularizace církevních statků v husitské revoluci, rkp. 250 stran (kandidátská disertace).

Umění doby posledních Přemyslovců, Um 32, s. 82–86.

Umění doby posledních Přemyslovců, ZPP 44, s. 27–28 (recenze na Umění doby posledních Přemyslovců, ed. Jiří Kuthan, 1982)

Vratislav Šmelhaus, Vývoj zemědělské výroby v českých zemích v době předhusitské, HT 6–7, s. 459–460 (recenze na ŠMELHAUS, Vratislav, Vývoj zemědělské výroby v českých zemích v době předhusitské, Prameny a studie 21, 1980, s. 185).

 

1985

16. celostátní konference historické archeologie, ZPP 45, s. 26–28.

České Budějovice – příklad vytváření městského velkostatku v středověkých Čechách, JSH 54, s. 161–172.

Jiří Kejř, Zur Bauernfrage im Hussitentum, HT 8, s. 318–319 (recenze na KEJŘ, Jiří, Zur Bauernfrage im Hussitentum, Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus 7, 1983, s. 50–77).

Klášterní velkostatek v předhusitských Čechách – základní tendence hospodářského vývoje a metodologická východiska dalšího studia, AH 10, s. 395–407.

Mezinárodní symposium v Poznani o cisterciácích, ZPP 45, s. 542.

Miroslav Truc, Ius regale rožmberských městských privilegií, HT 8, s. 331–332 (recenze na TRUC, Miroslav, Ius regale rožmberských městských privilegií, in: Městské právo v 16. – 18. století v Evropě, Praha 1982).

Příspěvek k železářství v západních Čechách ve druhé polovině 14. a v 15. století, Z dějin hutnictví 14, s. 36–45.

Sedlecké knihy a jejich revizní průzkum, ČNM 154, s. 194–199.

Struktura feudální společnosti na území Československa a Polska do přelomu 15. a 16. století, HT 8, s. 315–318.

Struktura pozemkové držby v západních Čechách na počátku husitské revoluce, SH 31, s. 5–53.

Zátoň v letech 1419–1420 v registrech ostrovského kláštera, JSH 54, s. 87–90.

 

1986

Historická analýza údajů ke stavební činnosti v bývalém dominikánském kostele v Českých Budějovicích do konce 13. století, ZPP 46, s. 397–402, 416.

K charakteru zástavby v Českých Budějovicích na přelomu 14. a 15. století, AH 11, s. 245–253.

K některým aspektům státní ideologie a sekularizačních idejí v předhusitských Čechách, ČNM 155, s. 29–36.

Nejstarší český urbář: Urbář kláštera ve Vyšším Brodě z konce sedmdesátých let 13. století, PHS 27, s. 5–26.

Úřad rychtáře v Litoměřicích v předhusitském období, Litoměřicko XXI–XXII, 1985–6, s. 51–76.

 

1987

Das Wirtschaftsmodell der Zisterzienserklöster in Böhmen  (1140–1419), in: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich  europejskie zwiazki, Poznan, s. 87–110.

Demografický faktor teorie pozdně středověké agrární krize a některé aspekty populačního vývoje v Čechách do konce 15. století, HD 12, s. 89–105.

Nová interpretace českobudějovické berní knihy z let 1396–1416, JSH 56, s. 1–12.

Poplatníci v berní knize Českých Budějovic z let 1396–1416, JSH 56, s. 57–70.

R. Nový, Urbář encovanského statku chotěšovského kláštera – poznámky k chotěšovskému urbáři z r. 1367, HT 9, s. 377 (recenze na NOVÝ, Rostislav, Urbář encovanského statku chotěšovského kláštera – poznámky k chotěšovskému urbáři z r. 1367, Litoměřicko 17–20, 1981–1984, s. 71–77).

Sekularizace církevních statků v husitské revoluci a některé aspekty ekonomického a sociálního vývoje v Čechách v době pozdního středověku, HT 9, 1986–7, s. 91–100.

Sociální struktura Plzeňska ve 14.–17. století a její zpracování, MZK 23, s. 171–182 (Recenze na NOVÝ, Rostislav, Vývoj sociální struktury Plzeňska ve 14.–17. století, MZK 21, 1985, s. 157–166).

Teorie agrární krize pozdního středověku – teoretický základ koncepce hospodářského a sociálního vývoje předhusitských Čech, AH 12, s. 129–141.

Vývoj majetkové diferenciace ve Stříbře ve druhém desetiletí 15. století, ČNM 156, č. 1–2, s. 21–40.

Zdeněk Boháč, Struktura feudální pozemkové držby Čechách na prahu husitské revoluce, HT 9, s. 374–375 (recenze na BOHÁČ, Zdeněk, Feudální pozemkové držby Čechách na prahu husitské revoluce: Pokus o rekonstrukci podle patronátních práv, FHB 7, 1984, s. 7–42).

Zdeňka Hledíková, Ke studiu a možnostem využití patronátních práv v předhusitských Čechách, HT 9, s. 376 (recenze na HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Ke studiu a možnostem využití patronátních práv v předhusitských Čechách, FHB 7, 1984, s. 43–99).

Zprávy z pracovišť NM (Archiv NM 1986), ČNM 156, s. 102–103.

 

1988

K některým aspektům vývoje půdorysu Českých Budějovic do počátku 15. století, ZPP 48, s. 407–415 (spoluautorem Vladislav Razim).

Obyvatelé – zapomenutá vrstva moravských královských měst ve středověku (14.–16. století), Časopis Moravského muzea 73, s. 97–116.

Osobní fondy v Archivu Národního muzea, Archivní časopis 38, č. 2, s. 81–89.

Patriciát ve struktuře českých a moravských měst 14.–16. století, ČNM 157, s. 32–51.

Vypovídací hodnota pramenů hromadné povahy k archeologickému a urbanistickému studiu středověkých měst v Čechách a na Moravě, AH 13, s. 133–144.

Vývoj pozemkové držby kláštera v Teplé v době předhusitské, MZK 24, s. 205–225.

Zapomenuté listiny kláštera Želiv v předhusitském období, JSH 57, s. 25–39.

 

1989

Cechy rožmberských měst a městeček do poloviny 16. století, JSH 58, s. 113–124.

Dana Koutná – Karg, Das Register des Klosters Chotieschau, MZK 25, s. 261–263 (recenze na KOUTNÁ-KARG, Dana, Das Register des Klosters Chotieschau, disertace, 1987, 567 s. ; publikováno rovněž in: Verhandlungen deshistorischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 131, 1991, s. 305–312).

Dvě studie k sociálně ekonomickému vývoji klášterního velkostatku v předhusitských Čechách, SNM-A 42, č. 1, 1988 (vyšlo 1989), s. 1–72.

Eduard Maur, Příspěvek k demografické problematice předhusitských Čech (1346 – 1419), ČNM 160, s. 71 (recenze na MAUR, Eduard, Příspěvek k demografické problematice předhusitských Čech /1346 – 1419/, AUC PH I, Studia historica XXXIV, s. 7–71).

George J. Kovtun, Masaryk and America: Testimony of a Relationship, ČNM 158, č. 1–2, s. 27 (recenze na KOVTUN, George J., Masaryk and America: Testimony of a Relationship, Library of Congres 1988).

Handel und Kommunikation in den böhmischen Ländern vom Mittelalter bis zur industriellen Revolution, in: Der Binnenhandel und die wirtschaftliche Entwicklung, ed. Sándor Gyimesi,  Budapest, s. 200–240 (spoluautorem Milan Hlavačka).

Nová východiska poznání historického významu českého stříbra ve vrcholném a pozdním středověku (metodologická studie), Studie z dějin hornictví II, s. 1–12.

Ökonomische Entwicklungstendenzen des klösterlichen Grundeigentums im vorhussitischen Böhmen (1310 bis 1419), JbWG 1, s. 83–93.

Rostislav Nový, Prameny k dějinám Táborska 1412–1424: Studie, ČNM 158, č. 3–4, s. 22 (recenze na Prameny k dějinám Táborska 1412–1424: Studie, ed. Rostislav Nový, Táborský archiv 2, 1989, s. 67–120).

Rozsah a dynamika sekularizace církevních statků v západních Čechách na počátku husitské revoluce (v letech 1419–1420), PHS 29, s. 43–69.

Slovenika v Archivu Národního muzea v Praze, Slovenská archivistika 24, s. 132–138.

Stavební činnosti na Zvíkově v letech 1431–1472, Castellologica Bohemica 1, s. 35–66 (spoluautorkou Marie Ryantová).

Vývoj cechů na rožmberském dominiu po roce 1550: textilní řemesla, JSH 58, s. 177–185.

Základní vývojové tendence ekonomického vývoje klášterního velkostatku v předhusitských Čechách, PHS 30, s. 31–54.

Zprávy z pracovišť NM (Archiv NM 1988), ČNM 158, s. 218–219.

 

1990

Die Bauernschaft in Böhmen während des Spätmittelalters: Perspektiven neuer Orientierungen, Bohemia 31, č. 2, s. 283–311.

Christopher Dyer, Standards of Living in the Later Middle Ages: Social Change in England c. 1200–1520, ČsČH 88, s. 151 (recenze na DYER, Christopher, Standards of Living in the Later Middle Ages: Social Change in England c. 1200–1520, Cambridge 1989).

K některým aspektům právních vztahů poddanského městečka Manětína k vrchnosti do poloviny 15. století, PHS 31, s. 69–89.

Rolnictvo v Čechách v pozdním středověku: Perspektivy dalšího studia, ČsČH 88, č. 4, s. 465–498.

Rozvoj cechů na rožmberském dominiu po roce 1550 – potravinářská a kožedělná řemesla, JSH 59, č. 1, s. 1–11.

Významný soubor pozdně středověkých bohemik v Řezně, Archivní časopis 40, č. 1, s. 22–31.

Zprávy z pracovišť Národního muzea za rok 1989 – Archiv Národního muzea, ČNM 159, s. 126–127.

 

1991

Archiv Národního muzea, ČNM 158, č. 3–4, 1989 (vyšlo 1991), s. 218–219.

František Hoffmann, Bojové družiny před husitskou revolucí a za revoluce, HT 10, 1988–1991, s. 246–247 (recenze na HOFFMANN, František, Bojové družiny před husitskou revolucí a za revoluce, ČsČH 35 /85/, 1987, č. 1, s. 75–104).

Chotěšov v 15. století, MZK 27, s. 51–78.

Městská šlechta – součást pražského patriciátu? K otázce kontinuity pražského patriciátu 14.–16. století, DP, sv. 9/1, s. 57–76.

Milan Moravec, Zástavy Zikmunda Lucemburského v českých zemích z let 1420–1437, HT 10, 1988–91, s. 260–1 (recenze na MORAVEC, Milan, Zástavy Zikmunda Lucemburského v českých zemích z let 1420–1437, FHB 9, 1985, s. 89–175).

Počet pracovních dnů v Čechách v pozdním středověku, ČNM 158, č. 3–4, 1989 (vyšlo 1991), s. 157–170.

Struktura velkostatků v pozdně středověkých Čechách, rkp. (habilitační práce).

Velkostatek kláštera Osek v letech 1310–1419, ČNM 160, č. 1–4, s. 20–46.

Zprávy z pracovišť NM za rok 1990 – Archiv Národního muzea, ČNM 160, s. 123–124 (spoluautorkou Marie Ryantová).

 

1992

Archiv Národního muzea, ČNM 160, č. 1–4, 1991 (vyšlo 1992), s. 123–124 (spoluautorkou Marie Ryantová).

Archiv Národního muzea, ČNM 159, č. 1–4, 1990 (1991) (vyšlo 1992), s. 126–127.

Before the black death: Studies in the crisis of the early fourteenth century, ČsČH 90, č. 3, 1992, s. 450 (recenze na Before the black death: Studies in the crisis of the early fourteenth century, ed. Bruce Campbell, Manchester 1991).

Břevnov a Strahov na počátku 15. století, in: Historia docet. Sborník prací k poctě šedesátých narozenin prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, Csc., edd. Miloslav Polívka – Michal Svatoš, Praha, s. 35–45

Dominium Smiřických – protokapitalistický podnikatelský velkostatek předbělohorských Čech, ČsČH 90, s. 507–536.

Friedrich Wilhelm Henning, Handbuch der Wirtschafts – und Sozialgeschichte Deutschlands, ČsČH 90, s. 277–278 (recenze na HENNING, Friedrich – Wilhelm, Handbuch der Wirtschafts – und Sozialgeschichte Deutschlands, Bd. 1: Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Paderborn,1991).

Heinrich Kaak, Die Gutsherrschaft, ČsČH 90, s. 293 (recenze na KAAK, Heinrich, Die Gutsherrschaft: Theoriegeschichtliche Untersuchungen zum Agrarwesen im ostelbischen Raum, Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin 79, Berlin 1991).

Hluboká za pánů z Hradce: vznik podnikatelského velkostatku, SNM-A XLVI, č. 1–4, s. 1– 67.

Land, labour and livestock: historical studies in european agricultural productivity, ČsČH 90, č. 3, s. 441–442 (recenze na Land, labour and livestock: historical studies in european agricultural productivity, edd. B. M. S. Campbell – Mark Overton, Manchester 1991).

Urbář kláštera Břevnov z roku 1406, ČNM 161(3/4), s. 79–107 (spoluautorkou Marie Ryantová).

Velkostatek kláštera Osek v letech 1310–1419, ČNM 60, č. 1–4, 1991 (vyšlo 1992), s. 20–46.

Zprávy z pracovišť Národního muzea za rok 1991 – Archiv, ČNM 161, s. 127.

Zum Konsumniveau in Ostmittel-und Westmitteleuropa in der  ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in: Westmitteleuropa – Ostmitteleuropa. Vergleiche und Beziehungen. Festschrift für Ferdinand Seibt zum 65. Geburtstag, edd. Winfried Eberhard et al., München, s. 173–182.

 

1993

Člověčenství, PHS 33, s. 33 – 52.

Fíky, mandle a rozinky na Karlštejně za husitské revoluce, HO 4, s. 82–84.

Finanční hospodaření českých Budějovic v letech 1396–1416, Numismatický sborník 19, s. 33–66.

Hospodářství kláštera Břevnov na počátku 15. století, in: Milénium břevnovského kláštera (993–1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, edd. Ivan Hlaváček – Marie Bláhová, Praha, s. 197–206 (spoluautorkou Marie Ryantová).

Kam s ním? DaS 15, s. 58–59.

Michael Appel, Werner Sombart: Theoretiker und Historiker  des modernen Kapitalismus, ČNM 162, s. 124 (recenze na APPEL, Michael, Werner Sombart: Theoretiker und Historiker  des modernen Kapitalismus, Marburg 1992).

Přemysl Otakar II., Kniha na víkend. Mladá fronta Dnes, 4(157), příloha Víkend, s. 6 (recenze na KUTHAN, Jiří, Přemysl Otakar II., Vimperk 1993).

Rýnský tolar pro Aleše Chalupu, Archivní časopis 43, s. 178–179.

Sekularizace církevních statků v husitských Čechách a Zikmund Lucemburský, HO 4, s. 201–203.

Za Alešem Chalupou, SSH 19, s. 124.

Zprávy z pracovišť Národního muzea za rok 1992 – Archiv Národního muzea, ČNM 162, s. 63.

 

1994

Aleš Chalupa, ČNM 153, s. 2–3.

Das Stift Tepl in den Jahren 1193 bis 1650: Ein Abriß seiner Wirtschaftsgeschichte, Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien XIII, s. 9–24.

Die Struktur der Grundherrschaften im mittelalterlichen Böhmen unter besonderer Berücksichtigung der Klosterherrschaften. Stuttgart-Jena-New York, 162 s.

Hans Medick, DaS 4, s. 57–59.

Hospodaření posledních Smiřických, ČNM 162, č. 3–4, 1993 (vyšlo 1994), s. 74–85.

Instrukce panství Častolovice z let 1626–1631, ČNM 163, č. 1–2, s. 25–33.

Josef Klik a II. sjezd československých historiků, ČČH 92, s. 496–509 (spoluautorkou Jana Šetřilová).

Josef Pekař – sociální historik pozdního středověku, in: Josef Pekař a české dějiny 15. –18. století (Z Českého ráje a Podkrkonoší: supplementum 1), Bystrá nad Jizerou, s. 99–108.

Manželky a milenky českých králů, Praha 1994, 1995,2 1996,3 1997,4  19985 (spoluautory Milan Hlavačka, Eduard Maur).

Mikrohistorie – nová perspektiva dějepisectví konce tisíciletí? DaS 16, č. 1, s. 2–5.

Mor, krize a husitská revoluce, ČČH 92, č. 2, s. 286–303.

Muži s milenci českých královen, Praha 1994, 1996,2 (spoluautory Milan Hlavačka, Jiří Mikulec).

Natalie Zemon Davis, DaS 6, s. 56.

Säkularisation der kirchlicher Güter in hussitischen Böhmen  und Sigismund von Luxemburg, in: Sigismund von Luxemburg. Kaiser und König in Mitteleuropa 1387 – 1437. Beiträge zur Herrschaft Kaiser Sigismunds und der europäischen Geschichte um 1400: Vorträge der internationalen Tagung in Budapest vom 8.–11. Juli 1987 anlässlich der 600. Wiederkehr seiner Thronbesteigung in Ungarn und seines 550. Todestages, edd. Josef Macek –  Ernö Marosi – Ferdinand Seibt, Warendorf, s. 121–131.

Sedláci Petra Voka, I–II, HO 5, č. 3 a 6, s. 50–53, 81–85.

Třeboň za posledních Rožmberků: Hlavní zdroje příjmu a výnos panství, JSH 63, s. 162 – 174.

Vladaři chotěšovského kláštera, in: Husitství – Reformace – Renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela I, Praha, s. 239–250.

Za Alešem Chalupou, Archivní časopis 44, s. 52–53.

 

1995

Broumov v srpnu 1680: epilog selské rebelie, in: Pocta Prof. JUDr. Karlu Malému, DrSc. k 65. narozeninám, ed. Ladislav Soukup, Praha, s. 198–205.

Broumovsko 1615–1754: nový rozměr evropské protoindustrie, ČNM 164, č. 1 – 4, s. 61–88.

Broumovsko 17. století – neznámá kapitola evropské protoindustrie, HO 9 – 10, s. 223–228.

Co v Listech úcty a přátelství nebylo, DaS 17, č. 2, s. 42–44. ed. (spolueditorkou Jana Šetřilová).

Co v Listech úcty a přátelství nebylo (2.), DaS 17, č. 3, s. 41–44 ed. (spolueditorkou Jana Šetřilová).

Co v Listech úcty a přátelství nebylo (3.), DaS 17, č. 4, s. 42–45, ed. (spolueditorkou Jana Šetřilová).

David Worren Sabean, DaS 5, s. 57–59.

Děti a levobočci českých králů, Praha 1995, 1996,2 (spoluautory Milan Hlavačka, Jiří Mikulec).

Die Gutswirtschaft des Adels in Böhmen in der Epoche vor der Schlacht am Weissen Berg, Bohemia 36, s. 1–18.

Dvě vzpomínky na Josefa Šustu. Osobnosti české minulosti, HO 6, č.7–8, s. 187–190 (spoluautorkou Jana Šetřilová).

Joan Thirsk, DaS 3, s. 56–57.

Podnikání evropské šlechty v 16. století, HD 21, s. 9–28.

Struktura velkostatku nebo „český velkostatek“? ČČH 93, s. 582–586.

Systém hospodaření Pernštejnů v předbělohorských Čechách, in: Pernštejnové v českých dějinách, Pardubice, s. 77–90.

Urbář kláštera Strahov z roku 1410, Bibliotheca Strahoviensis 1, s. 25–44.

Velkostatek a rolnické hospodářství: Srovnání Waldviertlu a jižních Čech v období před třicetiletou válkou, in: Kultury na hranici, ed. Andrea Komlosy, Wien, s. 107–111.

Zur Grundherrschaftentwicklung im früh-und hochmittelalterlichen  Böhmen, in: Grundherrschaft und bäuerliche Gesellschaft  im Hochmittelalter, ed. Werner Rösener, Göttingen, s. 272–293.

Životní jubileum Aleny Šubrtové, Archivní časopis 45, č. 4, s. 253–255 (spoluautorkou Marie Ryantová).

 

1996

Broumov 1615–1754: Ein Kapitel des protoindustriellen Stadiums in Europa, Frühneuzeit – Info 2, s. 195–214.

Dějiny Plzeňska, in: FAJT, Jiří et al., Gotika v západních Čechách (1230 – 1530), 1995 – 1996, č. 1, s. 37 – 55.

František Hrubý a Český časopis historický, ČČH 94(2), s. 223–244 (spoluautorkou Jana Šetřilová).

Josef Pekař a Karel Lamprecht, in: K poctě Jaroslava Marka, edd. Lubomír Slezák – Radomír Vlček, Praha, s. 73–85.

Josef Vítězslav Šimák a Josef Pekař: Příspěvek k jejich vzájemnému vztahu, in: J. V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní době. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 10. – 11. května 1996 v Turnově a na Hrubé Skále, Semily, s. 15–24 (spoluautorkou Jana Šetřilová).

Královny a kněžny české, Praha, 254 stran (úvod, odborná redakce).

Les monastères cisterciens en Bohême du XIIe au XVe siècle, in: Cisterciáci ve středověkém českém státě. Sborník z kolokvia v Kutné Hoře 9. – 13. června 1992 (= Les Cisterciens dans le Royaume Médiéval de Bohême, Citeaux 47), Pontigny, s. 35–41.

Lexikon českých panovnických dynastií, Praha, 212 stran (spoluautory Jiří Mikulec, František Stellner).

Listy důvěrné. Vzájemná korespondence Hany a Edvarda Benešových, Praha, 188 stran, ed. (spoluautorkou Jana Šetřilová).

Peter Blickle, DaS 4, s. 56–57.

Sekularizace církevních statků v západních Čechách v letech 1421-1454, ČNM 165, s. 1–16.

Zákup na statcích vyšehradské kapituly ve 14. a 15. století, PHS 34, s. 39–61.

Životní jubileum Aleny Šubrtové, ČNM 164, č. 1–4, 1995 (vyšlo 1996), s. 134–35 (spoluautorkou Marie Ryantová).

 

1997

Broumov roku 1680: rebelie z omylu? in: Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16. – 18. století): sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 25.–27. dubna 1995, Prostějov, s. 232–248.

Broumovská rebelie, Praha, 163 stran.

Das Modernisierungspotential der Revolten von Braunau 1680, Bohemia 38, č. 2, s. 1–23.

Der korporative Rahmen der Proto-Industrie im Broumover Gebiet: die Weberzunft (1614–1682–1754), Prager Wirtschafts – und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and social history papers 3, 1996, (vyšlo 1997), s. 5–20.

„… die Pauern leben wie sie wollen“. (Die Bauernlogik und die Taktik in der Aufstand im J. 1680 in der Herrschaft Broumov [Braunau] im Böhmen), in:  Gutsherrschaftsgesellschaften im europäischen Vergleich, ed. Jan Peters Berlin, s. 455–471.

Hledání, nalezení a zničení jedné listiny. Proměny broumovského dokumentu z r. 1506, AUC PH 1, Z pomocných věd historických XIII, 1996 (vyšlo 1997), s. 93–99.

Josef Pekař: známý-neznámý, ČNM 166, s. 20–29 (spoluautorkou Martina Novozámská).

Libějovice – obilní továrna rožmberského dominia, ČNM 166, s. 93–117.

Nájemníci na Starém Městě pražském: rekonstruovaná edice shořelého rkp. 324 z Archivu hl. m. Prahy podle opisu uloženého v Archivu Národního muzea, Documenta Pragensia. Monographia, sv. 3, 188 stran, ed. (spolueditory Martina Novozámská, Zdeněk Hojda).

Pozdně středověké Plasy – rozlomený mýtus, Severní Plzeňsko 3, s. 1–6.

Statky kláštera Pomuk před rokem 1420, MZK 32, s. 7–18.

Šlechtický podnikatelský velkostatek v předbělohorských Čechách, in: Vědecká konference k 100. výročí narození Bedřicha Mendla, prvního profesora hospodářských dějin Univerzity Karlovy 1892–1992 (= AUC PH 4), Praha 1994 (vyšlo 1997), s. 145–160.

 

1998

Dana Štefanová, Die Erbschaftspraxis, das Ausgedinge und das  Phänomender „zweiten Leibeigenschaft“ in den nordböhmischen  Dörfern der Herrschaft Frýdlant. Ein Beitrag zur Existenz der Familie unter obrigkeitlicher Einflußnahme (1650–1700), ČČH 96, s. 687–688 (recenze na ŠTEFANOVÁ, Dana, Die Erbschaftspraxis, das Ausgedinge und das  Phänomender „zweiten Leibeigenschaft“ in den nordböhmischen  Dörfern der Herrschaft Frýdlant. Ein Beitrag zur Existenz der Familie unter obrigkeitlicher Einflußnahme /1650–1700/, in: Wiener  Wege der Sozialgeschichte. Themen – Perspektiven – Vermittlungen. Michael Mitterauer zum 60. Geburtstag, edd. Franz X. Eder – Peter Feldbauer – Erich Landsteiner, Wien–Köln–Weimar, s. 225–241).

Dějepis. Středověk a raný novověk. Pro 7. ročník základní školy a 2. ročník osmiletého gymnázia, Praha, s. 5–70 (spoluautory Vladislav Dudák – Marie Ryantová – Bořek Neškudla).

Jiří Štaif, Historici, dějiny a společnost: Historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu, 1790–1900, I–II, ČNM 167, s. 72 (recenze na ŠTAIF, Jiří, Historici, dějiny a společnost: Historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu, 1790–1900, I–II, Praha 1997).

Markus Cerman, Gutsherrschaft vor dem „Weißen Berg“. Zur Verschärfung der Erbunterthänigkeit in Nordböhmen 1380 bis 1620, ČČH 96, s. 664–666 (recenze na CERMAN, Markus, Gutsherrschaft vor dem „Weißen Berg“. Zur Verschärfung der Erbunterthänigkeit in Nordböhmen 1380 bis 1620, in  Gutsherrschaftsgesellschaften im  europäischen Vergleich, ed. Jane Peters, Berlin 1997, s. 93–109).

Markus Cerman, Protoindustrialisierung und Grundherrschaft.  Sozialstruktur, Feudalherrschaft und Textilgewerbe in Nordböhmen  (15. bis 17. Jahrhundert), ČČH 96, s. 666–667 (recenze na CERMAN, Markus. Protoindustrialisierung und Grundherrschaft.  Sozialstruktur, Feudalherrschaft und Textilgewerbe in Nordböhmen  /15. bis 17. Jahrhundert/, in: Protoindustrie in der Region. Europäische  Gewerbelandschaften von 16. bis zum 19. Jahrhundert, edd. Dieter Ebeling – Wolfgang Mager, Bielefeld 1997, s. 157–198).

Nepublikované práce Františka Kutnara k dějinám zemědělství, in: Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 24.–25. dubna 1998 v lázních Sedmihorkách, Semily, s. 211–227.

Prag im 15. Jahrhundert. Wirtschaftsprofil einer  mitteleuropäischen Metropole, in: Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas. Öffentliche Vorträge, Leipzig, s. 109–117.

Projekt karlovského sborníku za protektorátu, in: Věda v českých zemích za druhé světové války. Sborník z konference (Praha, 18.–19. listopadu 1997) (= Práce z dějin Akademie věd, serie 3, sv. 3), ed. Hana Barvíková, Praha, s. 307–315.

Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea, Praha, 367 stran, redakce.

Srovnání berních knih města Brna z let 1365 a 1442: Poznámky k metodice studia pramenů hromadné povahy, ČMM 117, č. 2, s. 341–352.

Stavební činnost na Zvíkově v letech 1431–1573, SNM-A 52, č. 1–4, s. 1–49 (spoluautorkou Marie Ryantová).

Šimon Všetečka 1630: „Historia“ sedleckého kláštera, in: Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové, edd. Ivan Hlaváček et al., Praha, s. 101–108.

Vzájemná korespondence Josefa Pekaře a Antonína Rezka I, ČNM 167, č. 3–4, s. 37–68 (spoluautorkou Jana Čechurová).

 

1999

Archiv Národního muzea, in: Historické muzeum, Praha, s. 51–60 (et al.).

České země v letech 1310–1378: Lucemburkové na českém trůně I, Praha, 287 stran.

Dějiny hmotné kultury. Kultura každodenního života od 16. do 18. století, II/1–2/, Prager Wirtschafts– und Sozialhistorische Mitteilungen 5, s. 213-214 (recenze na PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury. Kultura každodenního života od 16. do 18. století, II/1–2, Praha 1995–1997).

Fernand Braudel, Dynamika kapitalismu, ČNM 168, s. 99 (recenze na BRAUDEL, Fernand, Dynamika kapitalismu, Praha 1999).

Jarmila Hanzalová, Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice, ČNM 168, s. 97 (recenze na HANZALOVÁ, Jarmila, Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice, Praha 1997) (spoluautorkou Jana Čechurová).

Korespondence Josefa Pekaře a Kamila Krofty, Praha, 129 stran (spoluautorkou Jana Čechurová).

Mobilita v jedné české pobělohorské vsi: Pelejovice 1650–1700, in: K novověkým sociálním dějinám českých zemí, díl 1. Čechy mezi tradicí a modernizací 1566–1848,  Praha, s. 94–124 (spoluautorkou Jana Čechurová).

Peněžní a finanční aktivity ve středověkých Čechách, in: VENCOVSKÝ, František et al., Dějiny bankovnictví v Českých zemích, Praha, s. 2–16.

Příbuzní českých králů, Praha 1999, 2000,2 167 stran (spoluautory Marie Koldinská a Milan Hlavačka).

Rektorský rok Karla Engliše, in: Věda v Československu v letech  1945–1953. Sborník z konference (Praha, 18.–19. listopadu 1998),  edd. Blanka Zilynská – Petr Svobodný, Praha, s. 255–273.

Rituál a rebelie: Nové horizonty „revolučního roku“ 1680 v Čechách, in: Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé, edd. Bronislav Chocholáč – Tomáš Knoz – Libor Jan, Brno, s. 157–166.

Rolnické revolty raného novověku – přehled středevropského bádání, ČČH 97(2), s. 332–357.

Žili snad na panství Frýdlant v 17. století lvi? K metodice studia velkostatkových struktur střední Evropy raného novověku, ČNM 168, s. 1–20.

 

2000

Adelige Grundherrn als Unternehmer. Zur Struktur südböhmischer  Dominien vor 1620, Sozial– und wirtschaftshistorischen Studien 25, München-Wien, 217 stran.

České země v letech 1378–1437. Lucemburkové na českém trůně II, Praha, 438 stran.

Edvard Beneš (diplomat na cestách): Depeše z padesáti zahraničních cest ministra Beneše  1919–1928, Praha, 212 stran.

Grangia sive curia: Termíny, významy a mýty cisterciáků v Čechách ve vrcholném a pozdním středověku, ČNM 169, č. 3–4, s. 12–41.

Historie českých spiknutí, Praha, s. 8–10 (úvod spolu s Janou Čechurovou), s. 11–63.

Hospodářský vývoj klášterních velkostatků v předhusitských Čechách, HO 11, s. 75–79.

Hrabyňské tusculum Karla Engliše, in: Věda v Československu v letech 1953–1963. Sborník z konference (Praha, 23.–24. listopadu 1999), Praha, s. 457–468.

Josef Petráň et al., Dějiny hmotné II (1–2), Prager Wirtschafts – und sozialhistorische  Mitteilungen 5, 1999 (vyšlo 2000), s. 213–214 (recenze na PETRÁŇ, Josef et al., Dějiny hmotné kultury II (1–2), Praha 1994 – 1997).

Karel Kazbunda, Jaroslav Goll a Josef Pekař ve víru války světové. Stolice dějin na české univerzitě v Praze 1914–1918. IV., ČNM 169, s. 99 (recenze na Karel Kazbunda, Jaroslav Goll a Josef Pekař ve víru války světové. Stolice dějin na české univerzitě v Praze 1914–1918. IV., ed. Martin Kučera, Praha 2000) (spoluautorkou Jana Čechurová).

Lexikon současných českých historiků, ČNM 169, s. 97 (recenze na Lexikon současných českých historiků, edd. Jaroslav Pánek – Petr Vorel et al., Praha – Pardubice 1999) (spoluautorkou Jana Čechurová).

Tematická encyklopedie Larousse. Svazek 5. Dějiny lidstva, Praha, 422 stran, původní české dodatky (spoluautory Jiří Štaif, Zdeněk Kárník).

Zdeněk Kalista a Jindřichův Hradec, in: Zdeněk Kalista a kulturní historie. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 14.–15. dubna 2000 v lázních Sedmihorkách (Z Českého ráje a Podkrkonoší: supplementum 6), ed. Ivo Navrátil, Semily, s. 216–231.

2001

„Pokojníci pražští 1608.“ Obraz multietnické každodennosti rudolfínské Prahy (nálezová zpráva), in: Národnostní skupiny, menšiny a cizinci ve městech. Praha – město zpráv a zpravodajství. Sborník příspěvků z 14. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy (=DP XIX), Praha, s. 75–80.

Archiv des Natinalmuzeums, in: Národní muzeum Praha. Historisches Museum. Museumsführer, Praha, s. 57–68.

Emmanuel Le Roy Ladurie, Masopust v Romansu. Od hromnic po popeleční středu 1579–1580, ČNM 170, s. 119–120 (recenze na LADURIE, Emmanuel Le Roy, Masopust v Romansu. Od hromnic po popeleční středu 1579–1580, Praha 2001).

Charakter rebelií roku 1680 v Čechách, ČČH 99, s. 457–485.

Králové a knížata zemí Koruny české, Praha, s. 55–415.

Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení: Příspěvky k dějinám českého dějepisectví doby Gollovy školy, ČNM 170, s. 117–118 (recenze na Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení: Příspěvky k dějinám českého dějepisectví doby Gollovy školy, ed. Jan Horský, Ústí nad Labem 1999).

Mikrohistorie konfliktu či historické události: březnový patent Leopolda I. a rolnická rebelie roku 1680, in: Studie k sociálním dějinám 6.  Konference sociální dějiny českých zemí v 18., 19. a 20. století, Praha 10. a 11. října 2000, edd. Jana  Machačová-Jiří Matějček, Kutná Hora – Opava, s. 93–102.

National Muzeum Archives, in: Národní muzeum Praha. The Museum of history. A guidebook, Praha, s. 57–67.

Podvodný Lžiwaldemar, Záhadný Jan Žižka z Trocnova, Vzpomínka na italský původ Rožmberků, O podivném vítězství nad Mongoly, in: ČECHURA, Jaroslav – ČECHUROVÁ, Jana – HLAVAČKA, Milan – KOLDINSKÁ, Marie – NEUMANN, Jaromír, Falza a podvody české historie, Praha, s. 13–44, 89–95.

Selské rebelie roku 1680. Sociální konflikty v barokních Čechách a jejich každodenní souvislosti, Praha, 395 stran.

Válečné deníky Jana Opočenského, Praha, 495 stran, ed. (spolueditory Jana Čechurová–Jan Kuklík–Jan Němeček).

Zdeněk Kalista, Česká barokní pouť. K religiozitě českého lidu v době barokní, ČNM 170, s. 113–114 (recenze na KALISTA, Zdeněk, Česká barokní pouť. K religiozitě českého lidu v době barokní, ed. Michaela Horáková, Žďár nad Sázavou 2001).

 

2002

Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V./1, Praha, s. 9–23 (úvod), s. 23–44, 53–58, 74–78, 83–94, 104–107 (edice dokumentů, spolueditorem Zdeněk Kárník).

Archiváři Národního muzea ve dvacátém století, in: Archiváři ve XX. století, ed. Jiřina Psíková, Jindřichův Hradec, s. 49–54.

Berní rula 8–9. Boleslavský kraj, Praha, 443 stran (spoluautory Aleš Chalupa, Marie Ryantová).

František Matějek, Cesta poddaného lidu na Moravě ke znevolnění, Prager Wirtschafts – und sozialhistorische Mitteilungen 6, 2001/2002, s. 229–232 (recenze na MATĚJEK, František, Cesta poddaného lidu na Moravě ke znevolnění, Brno 2000).

Královská trilogie, Praha 2002, 2008,2 s. 8–84, 190–289, 396–473 (spoluautory knihy Milan Hlavačka, Eduard Maur, Jiří Mikulec).

Sedlák v českém středověku, in: Člověk v českém středověku. Praha, s. 439–459.

 

2003

Böhmische Länder zwischen Hussitismus und Gegenreformation. Eine historische Reflexion zum Forschungsstand der sozioökonomischen Entwicklung von 1400 bis 1650, in: Ostmitteleuropa im 14.–17. Jahrhundert – eine Region oder Region der Regionen? edd. Marian Dygo – Slawomir Gawlas – Hieronym Grala, Warszawa, s. 51–60.

Černínové versus Kysíbelští, Praha, 211 stran.

Dialog Josefa Pekaře a Františka Teplého o šlechtě a pozemkové reformě, in: Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi. Sborník příspěvků k jubilantovým sedmdesátinám, Praha, s. 13–22 (spoluautorkou Jana Čechurová).

Gallasové-barokní podnikatelé, in: Pocta prof. Zdeňku Jindrovi.  K sedmdesátým narozeninám, ed. Jiří Štaif, Praha, s. 39–46.

Nový pohled na kalvínskou reformaci chrámu sv. Víta, in: Ad vitam et honorem Jaroslao Mezník. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno, s. 761–769.

Panství Frýdlant po třicetileté válce, Historická Olomouc XIII, edd. Martin Elbel – Milan Togner, Olomouc, s. 83–97.

„Toho roku byla velká nadúroda ořechů“ Objektivní a subjektivní moment v peticích rolnických revolt 17. století – příklad Kysíbl , in: Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi, edd.  Marie Koldinská – Alice Velková, Praha, s. 211–220.

 

Úvodem, in: Fenomén darovaných lidí v českých zemích 11.–12. století, Praha, s. 5–6 (spoluautorem Tomáš Petráček).

Znovu po stopách Pekařova třetího dílu Knihy o Kosti, ČČH 101, č. 1, s. 106–120.

 

2004

„… člověk není dřevo“ (Studujme tradiční kulturu raného novověku), in: K novověkým sociálním dějinám českých zemí VI. Sociální dějiny dnes, edd. Jana Čechurová – Jiří Štaif, Praha, s. 77–87, 242–243.

František Graus jako vítěz (Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II), in: František Graus – člověk a historik. Sborník z pracovního semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy konaného 10. prosince 2002 = Práce z dějin vědy 8, Praha, s. 69–82.

Korespondence Josefa Pekaře a Františka Teplého, SNM-A 58, s. 1–36 (spoluautorkou Jana Čechurová).

Neznámé skutečnosti vzniku Pekařovy Knihy o Kosti, ČNM 173, č. 1–2, s. 83–105.

Nová Polyxena? Nikoli! ČNM 173, č. 3–4, s. 215–217 (recenze na RYANTOVÁ, Marie, Polyxena z Lobkovic, in: Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2002, s. 67–103).

Quellen zu den boehmischen Bausenaufstaenden in Jahre 1680, in: Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16. – 18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch, edd. Josef Pauser – Martin Scheutz –Thomas Winkelbauer (= Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband 44), Wien, s. 585–590.

Rožmberský urbář – téma věčně zelené? in: Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha, s. 223–230.

Zimní král, aneb České dobrodružství Fridricha Falckého, Praha, 380 stran.

Zlomové dílo české medievistiky, HO 15, č. 3–4, s. 94 (recenze na NEJEDLÝ, Martin, Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku, Praha 2003).

 

2005

Alena Roupovská – Polyxena Lobkovská: poučná historie jednoho dluhu, Porta Bohemica: sborník historických prací. 3, s. 261–291.

Historik a subjektivismus: mladý Vlastimil Kybal, in: Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana (= Studia historica 55), s. 145–153.

Historikem z nouze? Sebereflexe šedesátky Jaroslava Golla, in: Jaroslav Goll a jeho žáci, edd. Bohumil Jiroušek – Josef Blüml – Dagmar Blümlová, České Budějovice, s. 283–292.

Josef Pekař: Příběh Knihy o Kosti, Praha, 195 stran (spoluautorkou Jana Čechurová).

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic – finančník? in: Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium. Sborník k poctě Jiřího Kuthana (= Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dějiny umění – historie II), edd. Jan Royt – Michaela Ottová – Aleš Mudra, s. 115–135.

Regule Matěje z Janova – edice na cestách? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Historica 32, 2003 (vyšlo 2005), s. 45–55

Šimon Všetečka 1630: Historia kláštera sedleckého, in:Kutná Hora v době baroka, Praha, s. 37–43.

Žena a peníze ve zlomových časech: Anna Saloména Harantová–Černínová, ČNM 174, č. 3–4, s. 150–190.

 

 

2006

Notesy Josefa Pekaře, in: Paměti a vzpomínky jako historický pramen (= Práce z dějin techniky a přírodních věd 10), ed. Milada Sekyrková, s. 355–365.

Písemná pozůstalost Jaroslava Honce, Genealogické a heraldické listy 2, s. 78–83.

Sto let narození Vladimíra Denksteina, ČNM 175, č. 1–2, s. 1–2.

 

2007

„Veřejný příběh“ Antonína Fontany (1735), in: V komnatách paláců, v ulicích měst. Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám, edd. Kateřina Jíšová et al., Praha, s. 283–297.

Nejskvělejší podnikatelé? Smiřičtí, Profit 18(44), s. 16.

Z moravského úřadování Viléma Slavaty, in: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové, Praha, s. 142–154.

2008

České země v letech 1526–1583: První Habsburkové na českém trůně I, Praha, 324 stran.

Kriminalita a každodennost v raném novověku. Jižní Čechy 1650– 1770, Praha, 356 stran.

Letní spor roku 1609 II: české stavy a nejvyšší kancléř Lobkovic, ČNM 177, č. 3–4, s. 142–160 (spoluautorkou Alena Černá).

Sekularizace církevní statků v jihovýchodních Čechách v letech 1420–54, ČNM 177, č. 1–2, s. 1–25.

Smiřičtí – finančníci českých stavů: pohled do komorních počtů Albrechta Jana ze Smiřic 1606–1612, Stopami dějin Náchodska 12, s. 141–158.

Stavy kontra Popel z Lobkovic – letní spor v roce 1609, ČNM 176, č. 3–4, s. 161–163 (spoluautorkou Alena Černá).

Vztahy a sex v epoše renesance a baroka, in: 100 000 let sexu. O lásce, plodnosti a rozkoši, edd. Dana Cejnková et al., Brno, s. 89–103.

 

2009

5. 5. 1609 – Zlom v nejdelším sněmu českých dějin: generální zkouška stavovského povstání, Praha, 176 stran.

České země v letech 1584–1620: první Habsburkové na českém trůně II, Praha, 493 stran.

 

2010

České země v letech 1437–1526 I: Mezi Zikmundem a Jiřím z Poděbrad (1437–1471), Praha, 294 stran.

Jagellonská éra ve východních Čechách, in: Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), ed. Ondřej Felcman, Praha 2009 (vyšlo 2010), s. 623–652.

Jana Hubková, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky, ČNM 179, s. 82–84 (recenze na HUBKOVÁ, Jana, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky, Praha 2010).

Láska, sex, každodennost, mravní delikty a jejich trestání ve vrchnostenských správních sídlech Třeboň a Český Krumlov v letech 1661–1719–1750, in: Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, ed. Martin Gaži, České Budějovice, s. 783–801.

Václav Budovec z Budova, Friedrich Ludvík Budovec z Budova, klášter Sedlec a mnoho korunovaných hlav, in: Sedlec, Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Mezinárodní symposium, Kutná Hora 18. – 20. září 2008, ed. Radka Lomíčková, Praha 2009 (vyšlo 2010), s. 165–184.

2011

Byly na Pražském hradě slepice? Živá historie, květen, s. 45 (rozhovor).

Co by se stalo, kdyby...byl císař Rudolf II. zdravý, Živá historie, leden-únor, s. 27

Dva králové na jeden trůn, Tajemství české minulosti 11, s. 66–71.

Jak liška ryšavá dobývala Evropu, Živá historie, duben, s. 26–29.

„Jakou jste měla známost s myslivcem? Skrze bílé šaty, které jsem jemu prala!“ (hledání a interpretace třeboňských sexuálních deliktů), Archivum Trebonense XII, s. 235–268.

Jiří z Poděbrad kontra Matyáš Korvín. Dva králové na jeden trůn, Tajemství české minulosti 11, s. 66–71.

Marné hledání ztracených hlav, Tajemství české minulosti 10, s. 16–19.

Měšťané a podaní, řemesla a cechy, správa, samospráva, in: Rožmberkové. Rod českých velmožů a jejích cesta dějinami, České Budějovice, s. 128–136.

Moravský Don Quijote, Tajemství české minulosti 6, s. 8–14.

Podivná vzpoura v Broumově, Tajemství české minulosti 8, s. 34–37.

Seděl na trůně šílenec? Živá historie, leden-únor, s. 24–26.

Sprostí i urození loupežníci, Tajemství české minulosti 9, s. 46–49.

Záhadný zeman z Trocnova, Tajemství české minulosti 7, s. 8–14.

 

2012

Antidisciplinování, či disciplinování zdola? Pasáček, zlodějíček, sexuální delikvent a aktivní člověk Tomáš Kabourek alias Studnička, in: Bylo nebylo. Studie (nejen) k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice dějepisu (= Acta Universitatis Carolinae 2012 – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, Tomus LII. Supplementum 1), edd. Hana Kábová – Mikuláš Čtvrtník, Praha, s. 121–131.

Blouznivci a vizionáři, Živá historie, leden-únor, s. 8–12.

„Budiž zničeno tělo hříchu“, Živá historie, leden-únor, s. 26–28.

Co by se stalo kdyby… Husa neupálili, Živá historie, leden-únor, s. 29.

Co by se stalo, kdyby…měl Ludvík Dítě lepšího koně, Živá historie, červenec – srpen, s. 18.

České země v letech 1437–1526 II: Jagellonci na českém trůně (1471–1526), Praha, 424 s.

Kdo byl skutečný Jan Hus, Živá historie, leden-únor, s. 18–21.

Král řečený Dítě, Tajemství české minulosti 13, s. 8–14.

Královská komora a královské finance lucemburské epochy, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, edd. Lenka Bobková – František Šmahel, Praha, s. 175–184.

Lucemburkové: Životopisná encyklopedie, Praha, 256 stran (spoluautorem Václav Žůrek).

„Má jen to, co nosí na sobě“. (Subjektivní vnímání chudoby na jihočeském venkově první poloviny 18. století), výstup z vědeckého workshopu Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení, 28. – 30. 5. 2012, Praha 2013, s. 165-203.

Nevolníci a svobodní, kníže, správci a velkostatek, in: PETRÁČEK, Tomáš, Fenomén darovaných lidí v českých zemích 11. – 12. století, Praha 2012,2 úvod

Osudy králova rodu, Tajemství české minulosti 14, s. 84–87.

Sňatky z rozumu, Živá historie, červenec – srpen, s. 14–17.

Synové husitského krále, Tajemství české minulosti 14, s. 88–89.

Tři blovické vzpomínky po čtyřiceti letech, in: Almanach k 50. výročí existence gymnázia Blovice, Blovice, s. 5–9.

(edd.) Veronika Bohačová, Veronika Kucrová,  Sedláci si dělají, co chtějí. Sborník                     vybraných prací profesora Jaroslava Čechury, Praha 2012, stran 447

(ed.) Jaroslav Čechura, Milan Stloukal, Karel Stloukal, Historie mého života. Skutečnost poněkud zbásněná, Praha 2012, 311 stran

Norma, knížecí reskripty kontra každodenní praxe a praktiky: mýtus a realita tzv. schwarzenberského zákazu sňatků, JSH 81, 2012, s. 164-194.

 

2013

Zu spät und zu friedlich? Die Bauernrevolten im Böhmen und Mähren 1500–1800, in: Die Stimme der ewigen Verlierer? Aufstände, Revolten und Revolutionen in den österreichischen Ländern (ca. 1450–1850) (= Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 61),  edd. Peter Rauscher – Martin Scheutz, Wien 2013, s. 119-135.

„Do Moravy utekl, však on tam ale nezůstane.“ (k spontánní migraci z jižních Čech na Moravu), Časopis matice moravské 132, 2013, s. 43-81.

rec: Jaroslav Dibelka, Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství. Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století České Budějovice 2012, in: Časopis matice moravské 132, 2013, s. 209-215.

Kooperace i konkurence: Třeboňsko 1700 (sociální interakce selského a vrchnostenského hospodářství), in: Jihočeský sborník historický 82, 2013, s. 83-124.

rec. Josef Grulich, Migrace městského a venkovského obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-1824, České Budějovice 2013, JSH 82, 2013, s. 281-291.

Dějiny zdola. Hledání ztracených lidí v 18. století, in: (edd.) Jiří Stočes – Eva Mušková a kol. , tenkrát za západě (Čech). Kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje, Plzeň 2013, s. 239-256.

Dynamika aktivit pánů ze Švamberka na Plzeňsku v první třetině 15. století, in: Jižní Plzeňsko XI, 2013, s. 77-97.

Poslední Smiřičtí – bankéři mezinárodního formátu?  in: (ed.) Zdeněk Beran a kol., Východočeská šlechta, její sídla a teritoria, Praha 2013, s. 94-102, 187-190, 213-14.

Kniha o Kosti Josefa Pekaře /The Book about Kost by Josef Pekař/, in: WISOHIN/ESP 18, Praha 2013, s. s. 78-89

 

v tisku:

Neklidný život obyčejné ženy: Johana Peřková (1703–1745)

Sex v době temna (Třeboňsko v prvním století Schwarzenberků (1660-1770), Praha Rybka Publischers 2014, 752 stran

Sex, láska a emoce v době temna. Jihočeský venkov pod lupou

„…svatby starosta Pavel krejčí z Mazelova“ (Sociální skladba družbů a svatební praktiky na Třeboňsku kolem roku 1700), Archivum Trebonense,